Make your own free website on Tripod.com

Actuele programma

curs10.gif
 1. Therapie, individueel en in de groep
 2. Cursussen / workshops / leergangen, in groepen van maximaal 16 deelnemers
 3. Opleiding equitherapie, volgens de richtlijnen van de DKThR
 4. Training, individueel en in kleine groepen
 5. Supervisie, individueel en in kleine groepen van maximaal vijf deelnemers
 6. Projectontwikkeling op aanvraag en volgens afspraak
 7. Orthopedagogisch voltigeren / paardrijden (OPV / OPR)
 8. Clinics en demonstraties, op HippoCampus en andere locaties

Orthopedagogisch voltigeren/paardrijden volgens de richtlijnen van het D.K.Th.R. is op hiervoor opgeleide paarden in groepen of individueel mogelijk. Bij het voltigeren wordt in groepen van maximaal 4, bij het rijden maximaal 2 gewerkt. De doelstellingen kunnen per groep, en binnen de groep per deelnemer variëren. Er zijn spel georiënteerde en sport georiënteerde toepassingen mogelijk, afhankelijk van de behoeften van de nieuwe deelnemers. Doorlopende groepen en tijdelijk beperkte groepen zijn mogelijk.

HippoCampus verzorgt samen met de "Stichting paarden helpen mensen" (ter bevordering van equitherapie op wetenschappelijk verantwoorde basis) en in samenwerking met de andere lidorganisaties van FATP vanaf medio 2000 een opleidingstraject voor therapeutisch paardrijden. Een gedeelte van de opleidingen wordt op HippoCampus door cursusleidster dr.Ulrike Boon-Thiel verzorgd, een gedeelte wordt uitbesteed.

Het doel is ook in Nederland te komen tot een keurmerk voor equitherapeutische activiteiten. Dit gebeurt d.m.v. een modulesysteem, waarbij afhankelijk van vooropleiding en ervaring op het hippische, pedagogisch-psychologische of therapeutische terrein de nodige basis en voortgezette scholing verworven kunnen worden.

Bij interesse voor dit uitgebreide opleidingstraject adviseren wij een kennismakingsworkshop te bezoeken om de methode te leren kennen en bij verdere interesse afhankelijk van de eigen achtergrond en doelen met HippoCampus of een andere opleidingsadviseur van de Stichting een eigen opleidingstraject samen te stellen.

Opleidingsmogelijkheden 2002/2003. Nieuwe opleiding fase 1 start in october 2002, fase 2 voor Equitherapeuten in opleiding (met positief tussenexamen) eveneens in october 2002.

Individuele toegangsgesprekken tot uiterlijk 20 september 2002

Checken van de toelatingseisen, Kunnen telefonisch of tijdens de workshops worden afgesproken

Kennismakingsworkshop: 14,15 september 2002

4 dagdelen (maximaal 16 deelnemers)

 1. Wat is therapeutisch Paardrijden
 2. Zelfervaring met en op het paard in kerngroepen
 • Wat moet een Equitherapeut kunnen
 • Therapiepaarden en Randvoorwaarden
 • Eigen motivatie en doelstellingen voor therapeutisch paardrijden
 • Afsuiting selectie van deelnemers opleidingsgroep tot 20 september 2002

  De opleidingscommissie en cursusleiding behoudt zich het recht voor deelnemers n.a.v. hun vooropleiding en indruk tijdens de kennismakingsworkshops en toelatingsgesprek te selecteren.

  1e Weekeindmodule: basiscursus 1 ( 12 uren)

  Hoofdthema: Orthopedagogisch Voltigeren

  2e Weekeindmodule: basiscursus 1 (12 uren)

  Hoofdthema: Therapeutische processen in de driehoekssituatie Paard- Cliënt - Therapeut

  3e Week eindmodule: basiscursus 1 (10 uren)

  Hoofdthema: Het Therapiepaard: opleiding en Psychohygiëne

  4e Weekeindmodule: basiscursus 1 (12 uren)

  Hoofdthema: Familietherapie met het paard

  5e Weekeindmodule: basiscursus 1 (12 uren)

  Het paard in de psychotherapie

  Aanvullende Module: bewegingsleer, zitinstructie

  Kan ook door gaststudenten worden geboekt. Informatie: tel: 0495-599324 fax: 0495-599340 homepage: http://hippocitta.cjb.net e-mail hippocampus@hetnet.nl

  Kosten, betaling, aanmelding:

  Totale cursuskosten per opleidingsonderdeel (100 uren) verdeeld over 9 modules: euro 1900.-

  De kosten voor gastleerlingen zijn per weekeindmodule euro 220.-, per dagmodule euro 110.-

  Bijkomende kosten:

  1. Lidmaatschap Stichting helpen met paarden: euro 140. - per jaar
  2. Kennismakingsworkshop: euro 150.- p.p. incl. lunch en werkmateriaal
  3. Toetsen Toelatingseisen en Toegangsgesprek (inc.administratiekosten): euro 60. -
  4. Literatuurmap: (leermateriaal/logboek wordt tijdens de cursus bijgevuld) euro 40. -
  5. Examenkosten (moeten kosten examencommissie dekken afhankelijk van aantal deelnemers euro 120.- tot 200.-)
  6. Kosten supervisie euro 70.-/per eenheid (kan door intervisiegroepen gezamenlijk worden geboekt)

  Betaling: Kennismakingsworkshops (indien niet vooraf bij aanmelding overgemaakt) moeten contant bij binnenkomst tegen kwitantie afgerekend worden.

  De cursuskosten moeten per opleidingsonderdeel (basiscursus/fase 2) 4 weken voor begin van de 1e module vooraf worden betaald. Betaling in twee gedeeltes is mogelijk: san wel: euro 1000.-( vier weken voor 1e module,) euro 1000.- (4 weken voor 5e module) de boven onder 1-4 genoemde kosten zijn 4 weken voor begin van de opleiding verschuldigd, kostenpunt 5 kan contant worden afgerekend tijdens supervisie, punt 6 examenkosten zijn 4 weken voor het examen te betalen.

  Aanmelding : D.m.v. invullen van het aanmeldingsformulier en overmaken cursusgeld. Vier weken voor begin van de eerste module moeten de cursuskosten zijn ontvangen. Annulering : is alleen schriftelijk tot vier weken voor aanvang van de cursus mogelijk. Inschrijfkosten (punt 1-4) en 30% van de cursuskosten zijn dan verschuldigd. Bij uitval tijdens de cursus zelf kan geen restitutie worden gegeven. In gevallen van overmacht kunnen afspraken voor inhalen op latere termijn worden gemaakt. Wordt het minimum aantal deelnemers (8 personen) voor de opleidingsgroep niet gehaald, kan de aspirant deelnemer beslissen, of hij in de volgende opleidingsgroep (start binnen 6 maanden) terecht wil komen danwel wil afzien van verdere aanmelding (terugbetaling cursusgeld binnen 4 weken).

  Het actuele programma 2002/3

  Aanmelding schriftelijk of via telefoon en overmaken van de cursuskosten op rekening 225303132 Van Lanschot Bankiers Eindhoven.

  Workshops

  Workshops zijn intensive kennismakingsdagen waarin theorie en praktijk met een thema wordt omgegaan. Er wordt op HippoCampus in beperkte groepen gewerkt, waarbij naast theoretische onderbouwing veel actief oefenen en zelf ervaren op het programma staat. Elke deelnemer heeft de mogelijkheid zo veel voor zichzelf eruit te halen, als hij zelf wil. Uiteraard is hij vrij in om meer of minder actief te zijn en zijn grenzen zelf te bepalen. Aan Workshops nemen vaak mensen met verschillende achtergronden en verschillende doelstellingen deel en het kan boeiend voor allen zijn om te zien hoe iedereen het voor zich relevante gedeelte uit de groepsbijeenkomst haalt en meeneemt. Aan het begin en aan het eind staan steeds deelnemersrondes, waarin elke deelnemer zijn doelstellingen vooraf en zijn eigen evaluatie van de gebeurtenis verwoord. Cursussen, Leergangen en Workshopsop op HippoCampus zijn echte "Workshops", hetgeen inhoudt dat met weinig actieve deelnemers veel ervaring kan worden opgedaan, indien de deelnemer van de aangereikte handvaten gebruik maakt en bereid is op ontdekkingsreis te gaan. Elke deelnemer is uiteraard vrij in zijn beslissing wat hij zelf wenst uit te proberen en welke grenzen hij voor zichzelf heeft gesteld. Aan het eind van elke Workshop, cursus en Clinics staat een evaluatie waar alle deelnemers aan het woord kunnen komen.

  Cursussen en leergangen

  Cursussen en leergangen gaan verder dan alleen kennismaken met een thema. Hier wordt doelgericht in vorm van een groepsleerprogramma gewerkt. Wel wordt ook hier met beperkte aantal deelnemers ter werk gegaan om te waarborgen dat voldoende aandacht met de doelstellingen en het leertempo maar ook de sterke en zwakke punten van elke deelnemer rekening kan worden gehouden. Het wordt qua tijdbesteding en verdeling van theorie, praktijk en evaluatie gewerkt volgens leerpsychologische principes. Elk groepslid houdt zijn eigen logboek bij en kan zo zijn persoonlijke voortgang zelf bewaken en regelen. . Darnaast wordt aandacht besteedt aan collegiale intervisie in de groep en aan veel individuele evaluatiemogelijkheden. ( Ter plekke en ook met video) Van deelnemers wordt wel verwacht, dat ze instaat en ook bereid zijn zich aan deze groepsprocessen toe te vertrouwen, en dat ze met andere medecursisten zo omgaan, als ze dat ook zelf van anderen zouden verwachten. Om het effect van de leergangen te optimaliseren zijn een aantal leergangen zodanig geplant dat tussen de groepsbijeenkomsten tijd en mogelijkheid bestaat om het geleerde in de praktijk toe te passen en de ervaringen en mogelijke vragen of problemen de volgende keer mee te nemen. Er zijn ook terugkomdagen voor het opfrissen en/of verwerken van opgetreden problemen mogelijk. In overleg is het meenemen eigen paard ook mogelijk

  Workshops, Cursussen en leergangen: zie erste pagina voor actuele data of vraag actuele data aan

  de onafhankelijke zit: Zitten op het paard heeft met "zitten op een stoel" niets te maken. Het is een meer dan "complexe psychomotore taak" om niet alleen in evenwicht, zonder het paard te storen mee te liften, maar ook nog met het paard te communiceren om hem voor ons te laten "lopen", In deze cursus wordt meer over de theorie van de vaardigheid "paardrijden" aangereikt, zodat ook duidelijk wordt hoe het leerproces er uit ziet. De meeste "zitfouten" zijn te wijten aan een verkeerd leerproces en veelvoudig aan misverstanden ("hoe hoort het eruit te zien" en "hoe moet het aanvoelen?"). Dus -als het leerproces optimaal verloopt- dan worden er ook geen fouten aangeleerd. Zijn er eenmaal fouten opgetreden, dan wordt het iets moeilijker om vanuit het verkeerd geautomatiseerde, opnieuw een ander lichaamsschema aan te leren, en te automatiseren, om het oude schema te vervangen. Om de leer of "herleenproces" te bevorderen zijn een aantaal hulpmiddelen en technieken uitgewerkt, die erbij zullen helpen het gevoel voor "de optimale zit" te ontwikkelen. Hierbij horen loop- en partneroefeningen, oefeningen op het houten paard en systematisch op elkaar afgestemde longe-lessen: eerst op het ongezadelde paard en daarna met zadel, eerst alleen meeliften, daarna langzaam overgaan tot het communiceren met het paard in de beweging.
  HippoCampus biedt vier mogelijkheden met de theorie en praktijk van de onafhankelijke zit kennis te maken:

  1.Driedaagse cursus: houding en zit te paard

  Duur: 3 dagen
  Voor: recreatie en wedstrijdruiters
  Kosten: euro 210.-,=
  Deelnemers: 4 tot 6 deelnemers
  Data:juni, juli, september, october

  2.4daagsecursus: individuele psychomotore trainingsplannen ontwikkeling van houding, zit en communicatie (zie eerste pagina ook voor data)

  Duur: 4 middagen en avonden
  Voor recreatie en wedstrijdruiters en instructeurs
  Kosten: euro 350.-,=
  Deelnemers: 4 tot 8 deelnemers
  Data: augustus, septmeber, october
  De basisprincipes zoals in de driedaagse cursus worden wat uitgebreider behandeld en er is vervolgens meer mogelijkheid voor individueel praktisch onderwijs met het doel iedere deelnemer te verbeteren in zijn evenwicht, ruitergevoel en communicatiemogelijkheden met zijn paard. Er wordt door middel van video geëvalueerd. De cursusdagen zijn steeds met tussenposen van minimaal 6 dagen, zodat tussendoor de mogelijkheid bestaat te oefenen. Het is op afspraak ook mogelijk zijn eigen paard mee te nemen

  3. driedaagse Cursus: het leren van houding en zit te paard

  Duur: drie dagen
  Voor instructeurs en professionals
  Kosten euro 210,=
  Deelnemers 4 tot 6
  Data: september

  De thema's zijn dezelfde als bij cursus 1, maar er wordt nadruk gelegd op het aanleren en corrigeren van leerlingen in verschillende fases van hun leerproces. Longeren en toepassen van verschillende andere instructiemethodes wordt voor instructeurs aangeboden.  4.Individueel traject: zit houding en communicatie

  Voor: recreatie en wedstrijdruiters en professionals
  Duur: individueel na een diagnostiekles af- te spreken traject van minimaal 10 leseenheden op leerpaarden en/of eigen paard
  Kosten: Diagnostiekles met analyse lichaamsschema:euro 75, longeles euro 55. - priveeleseigen paard euro 55. -priveeles leerpaard euro 60. -.

  Zelfs ruiters, die goed met hun paarden weten te presteren hebben behoefte aan perfectioneren van zit of hulpen. Dit kan de prestatie verhogen en "slijtage" bij ruiter en paard voorkomen.. In een "Intakeles" wordt het rijden en de psychomotoriek van de ruiter in combinatie met zijn eigen paard geanalyseerd. Gezamenlijk- afgestemd op de eisen, wensen en mogelijkheden van de ruiter- wordt een traject samengesteld. Daarbij komen verschillende leertechnieken, longelessen en video en foto-evaluatie aan bod.


  Cursussen, Leergangen en Workshops op HippoCampus zijn echte "Work"shops, hetgeen inhoudt dat met een beperkt aantal deelnemers veel ervaring kan worden opgedaan, indien de deelnemer van de aangereikte handvaten gebruik maakt en bereid is op ontdekkingsreis te gaan. Elke deelnemer is uiteraard vrij in zijn beslissing wat hij zelf wenst uit te proberen en welke grenzen hij voor zichzelf heeft gesteld. Aan het eind van elke workshop en cursus staat een evaluatie waar alle deelnemers een bijdrage kunnen leveren..

  Workshop: De psychologie van paarden en ruiters

  De mens doet in stresssituaties als of hij dood is en kruipt in elkaar, het paard rent zo snel mogelijk weg bij bedreiging.. Dit verschil in reageren op vreemde situaties hebben veel ruiters al als uitermate hinderlijk ondervonden - hun paard gaat vandoor- Het kjost dan moeite te leren hun natuurlijke neiging om in elkaar te krimpen en niets meer te doen te vervangen door rechtop te gaan zitten, met de beweging mee te gaan en het paard door correcte hulpen (nageven niet veergeten!) weer bestuurbaar te maken. Maar er zijn niet alleen verschillen, die het moeilijk maken. Over het algemeen staan paarden dankzij hun psychische aanleg zeer open voor de omgang met de mens. Daarom zijn ze ook zo geschikt met de mens samen te werken. Bereden kunnen ze met minimale hulpen dansen alsof ze dit uit zichzelf zouden doen. Deze workshop wil helpen de natuur van paard en mens beter te begrijpen en dit om te zetten in een betere communicatie en meer plezier met je paard.

  1 daagse Workshop
  Kosten: euro 75. -.
  Deelnemers Maximaal 16
  Data: september

  Workshop: Angst en paardrijden, kan dat samen

  Angst hoort bij het leven en is zelfs vaak nodig om te overleven. Daarom hebben wij bij paardrijden ook vaak met angst te maken. Belangrijk is het "normale" en "pathologische" angst te onderscheiden. Als instructeur kan je veel doen om de leerling te helpen zijn normale angsten tijdens het rijden goed te leren hanteren, en de leersituatie zelf zo angstvrij mogelijk te maken. Want met angst kan je niets leren. Als ruiter kan je leren je eigen angsten in te schatten en ermee om te gaan. Dit is ook van belang in stresssituaties (bv.v. op wedstrijd) .

  1 daagse Workshop
  Kosten: euro 85,=
  Deelnemers Maximaal 16
  Data: op aanvraag

  Workshop: zelfervaring met het paard

  Het gaat om het verbeteren van de sensibiliteit voor het eigen lichaam, zijn mogelijkheden en grenzen. De vergroting van de vaardigheden in een buitengewone situatie met het paard. Voor ruiters en niet-ruiters psychomotore zelfervaringsdagen met en om het paard, puur om zichzelf door het medium paard beter te leren kennen. Dit is niet alleen maar leuk voor ruiters, die het paard en zichzelf op een andere manier willen ontdekken voor niet ruiters, en voor mensen, die graag "iets met het paard" willen voor zichzelf uit te zoeken wat er wel of niet van te verwachten valt. Het paard als zeer sensibel en sociaal dier spiegelt diegene duidelijk weer, die met hem bezig is. Voor ruiters is het interessant om te voelen, hoeveel bij hen en tussen hen en het paard kan aflopen zonder dat nog iets, wat bij het paardrijden hoort (hulpen geven...) tot inzet komt.
  2daagse Workshop
  Kosten: euro 250.- -
  Deelnemers Maximaal 12
  Data: op aanvraag

  Stageplaatsen

  Voor geïnteresseerden, die graag iets willen leren over de combinatie van natuurlijk omgaan met het paard en klassiek paardrijden, die willen zien hoe met paarden in de therapie gewerkt wordt, of die iets aan hen eigen rijden willen doen, bestaat de mogelijkheid voor stages van enkele weken. Er wordt wel medewerking op stal gevraagd. Mogelijkheden en randvoorwaarden kunnen worden besproken met de instituutsleiding.

  Opleiding Equitherapie

  Het is al jaaren in Nederland bekend, dat paardrijden door op verschillende manieren gehandicapte mensen met veel plezier gedaan wordt. Bij Equitherapie gaat het erom het paardrijden en het contact met het paard doelmatig te gebruiken, om therapeutische effecten te bereiken, zowel op lichamelijk als psychisch vlak. Belangrijke elementen zijn het bewegen op en met het paard, het omgaan met het paard, de doelmatige inzet van verschillende beweging-, waarnemings- en belevingstechnieken. In de opleiding worden de therapeutische interventies in de samenwerking tussen cliënt, paard, en therapeut in theorie en praktijk behandelt. HippoCampus verzorgt (samen met de stichting "paarden helpen mensen" en met de andere lidorganisaties van het FATP (Forum Ausbildungstraeger Therapie mit dem Pferd) vanaf medio 2000 een opleidingstraject voor therapeutisch paardrijden. Een gedeelte van de opleidingen wordt op HippoCampus door cursusleidster dr.Ulrike Boon-Thiel verzorgd, een gedeelte wordt verzorgd door buitenlandse en Nederlandes deskundigen. Het doel is ook in Nederland te komen tot een soort kwaliteitsbewaking voor equitherapeutische activiteiten. Dit gebeurt d.m.v. een modulesysteem, waarbij afhankelijk van vooropleiding en ervaring op het hippische, pedagogisch-psychologisch of therapeutisch terrein nog nodige basis en voortgezette scholing verworven kan worden. Bij interesse voor dit opleidingstraject kunnen de twee kennismakingsdagen (Workshop Equitherapie) worden bezocht om de methode te leren kennen en bij verdere interesse afhankelijk van de eigen achtergrond en doelen met HippoCampus of een andere opleidingsadviseur van de Stichting een eigen opleidingstraject samen te stellen. Er wordt per opleidingsfase in vaste opleidingsgroepen van minimaal 8 tot maximaal 16 deelnemers gewerkt, zodat individueel voldoende aandacht voor zelfervaring en begeleiding mogelijk is. Gewerkt wordt met opgeleide therapiepaarden van verschillende leeftijd, persoonlijkheid en specialisatie.

  Kennismakingsworkshop Equitherapie

  Er wordt een overzicht gegeven van het ontstaan van therapeutisch paardrijden vanuit het inzicht, dat de beweging van het paard, maar ook het omgaan met dit bijzondere dier mensen in veel opzichten kan helpen. De verschillende mogelijkheden van inzet van paarden bij het systematisch helpen van cliënten op psychisch of fysiek vlak, wordt in theorie en praktijk uitgelegd Van belang is, dat het werken met paarden voor therapeutische doeleinden de handhaving van hoge kwaliteitscriteria noodzakelijk maakt, om op een verantwoorde wijze met client en paard bezig te zijn. De deelnemers hebben in een aantal oefeningen met het paard de mogelijkheid uit te proberen wat therapeutisch paardrijden met iemand kan doen.

  2daagse Workshop
  Kosten: euro 150.-
  Deelnemers Maximaal 16
  Data: 14,15 september en op aanvraag
  Voor: aspiranten opleiding en geinteresseerden.

  Aanmelding schriftelijk of via telefoon en overmaken van de cursuskosten op rekening 225303132 Van Lanschot Bankiers Eindhoven.

  Zelfervaring voor ruiters en niet-ruiters

  Het gaat om het verbeteren van de sensibiliteit voor het eigen lichaam, de mogelijkheden en grenzen. De vergroting van de vaardigheden in een buitengewone situatie met het paard. Psychomotore zelfervaringsdagen met en om het paard zijn geschikt , om zichzelf door het medium paard beter te leren kennen. Het is een uitdaging voor ruiters, die het paard en zichzelf op een andere manier willen ontdekken. Maar ook voor niet-ruiters, en voor mensen, die graag "iets met het paard" willen voor zichzelf uit te zoeken wat er wel of niet van te verwachten valt. Het paard als zeer sensibel en sociaal dier spiegelt diegene duidelijk weer, die met hem bezig is. Het is interessant om te voelen, hoeveel tussen mens en paard kan gebeuren zonder dat nog iets, wat bij het paardrijden hoort (hulpen geven, sturen, de baas zijn...) in het spel is. Naar jezelf luisteren Je eigen lichaam kan je meer over jezelf vertellen, dan je denkt. Helaas hebben wij vaak verleerd daaraan te luisteren. De manier waarmee wij met anderen communiceren, of waarop wij oefeningen aldanniet met partner doen, de wijze waarop wij opdrachten en uitdagingen aanpakken. Al dat kan ons helpen onze eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken en daarmee beter om te gaan, door te leren naar ons lichaam te luisteren. op ontdekkingsreis Onder deskundige aanleiding ga je op ontdekkingsreis in jezelf en dan samen met het wezen paard, dat je helpt je lichaam en zijn mogelijkheden op een nieuwe manier te ontdekken. Maar dit wezen - het paard - houdt je ook een spiegel voor. Kijk wat je erin kan zien! Paarden begrijpen geen dubbele boodschappen Toen de mens begon te praten begon hij ook te liegen. Niet alleen tegen anderen, maar ook tegen zichzelf. De taal van het lichaam is de oorspronkelijkere en de eerlijke. Alleen hebben wij verleerd steeds en op de juiste manier daaraan aandacht te geven. Het paard, dat geen dubbele boodschappen begrijpt, kan je helpen de oorspronkelijke taal weer te begrijpen en zo dichter bij je echte wensen, gevoelens maar ook je eigen bronnen van energie te komen.

  Methode

  Gewerkt wordt volgens de principes van lichaamsgerichte psychotherapie aangereikt met beproefde technieken uit groepstraining en zelfervaringstechnieken. Het paard wordt op een veilige manier volgens de richtlijnen van Equitherapie erbij betrokken. Het paard wordt niet vermenselijkt Het paard vervult verschillende rollen. Het helpt ons door zijn unieke driedimensionele beweging, zijn energie en kracht, waarvan wij op en met hem kunnen genieten. Het laat ons voelen wat in evenwicfht zijn, uit evenwicht komen en zijjn evenwicht terug te vinden betekend. Het paard is bij uitsteek door zijn goed ontwikkelde sociale vaardigheden op kudde-niveau geschikt, uitermate sensibel op onze verzoeken van contact en communicatie te reageren. Er wordt met het loslopende paard, met het paard aan de longe en met het paard in de kudde gewerkt. Daarnaast worden ondermeer lichaamsgerichte oefeningen uit de Pessomethode, Feldenkrais-techniek en Centered Riding toegepast. Individueel of in groepen Er zijn- afhankelijk van de persoonlijke doelstellingen- op dit moment de volgende Workshops en Trajecten mogelijk. Op wens kan voor teambuildingstraining of andere bedrijfsinterne doelstellingen ook een individueel groeptraject worden ontwikkeld

  1.Workshop: Zelfervaring voor ruiters en niet ruiters

  Weekeindworkshop
  Kosten: euro 210.-
  Data: op aanvraag

  2. Groepstraject: Op zoek naar jezelf

  6 daagse traject
  kosten: euro 750.-
  Data: op aanvraag

  3. Trajecten voor verschillende doelgroepen

  I. Geboden worden: managementtraining, groepsvorming en trainingen human resources in management in trainingen van een weekeinde tot 6 dagen. U.Boon-Thiel beschikt over meer dan 10 jaar ervaring in deze sector en werkt samen met ervaren trainers en consultants. II Ook voor mensen, die door verschillende omstandigheden in hun werkproces zijn vastgelopen of eruit zijn bijv na burn out, biedt lichaamsgerichte zelfervaring met het paard de mogelijkheid om weer in beweging en in evenwicht te komen en perspectieven te zien. Er zijn al individuele en groepstrajecten op dit terrein gaande.

  Cursus: Fitness voor ruiter en paard

  Paardrijden is een echte sport voor ruiter en paard, ook wordt het "alleen maar" recreatief bedreven. In deze cursus wordt de ruiter bekend gemaakt met sporttheorie en leert zichzelf en zijn paard optimaal voor prestaties voor te bereiden zodat de lichamelijke randvoorwaarden gewaarborgd zijn en de kans op blessures gereduceerd wordt. Iedere deelnemer leert zijn conditionele sterke en zwakke plekken te leren inschatten en eraan te werken. Voor elke deelnemer en zijn paard wordt in de cursus een individueel fitnessplan ontwikkeld.

  Bij voldoende aanmeldingen
  Data en informatie op aanvraag

  Leergang: Wedstrijdvoorbereiding in de basissport

  Hierbij gaat het in theorie en praktijk niet alleen erom hoe de, tijdens het rijden van een proef getoonde verrichting beoordeelt wordt. Er wordt daarom niet alleen uitleg gegeven waarom een bepaald onderdeel wel of niet voldoende voor een winstpunt uitgevoerd wordt, maar er wordt ook samen geanalyseerd, in welke relatie de vertoning staat met de basisopleiding. Elke deelnemer rijdt een proef in de klasse waarin hij startgerechtigd is. Deze wordt op video gezet en beoordeeld. Daarna wordt met de deelnemer aan de hand van zijn prestatie per onderdeel doorgenomen waar de problemen in de opleiding van zijn paard liggen en mogelijkheden gezocht deze op te lossen en de prestatie te verbeteren. Voor de leergang kon zich HippoCampus de medewerking van internationaal jurylid Els Mouw verzekeren.

  Bij voldoende aanmeldingen
  Data en informatie op aanvraag

  Leergang: In Harmonie met het paard

  Deze leergang maakt bekend met de natuur van het paard en zijn relatie met de mens laat de ruiter zien hoe hij en zijn paard leert en beide communiceren, in de natuur en tijdens het rijden. Training en huisvesting, voorkomen van blessures, de onafhankelijke zit, hulpen geven als harmonische communicatie en omgang, trainen met plezier voor ruiter en paard zijn verdere thema's.
  Bij voldoende aanmeldingen
  Data en informatie op aanvraag

  Cursus: Trainingshulpen voor wedstrijdruiters

  Wedstrijden rijden betekend naast een gedegen opleiding en training aan je paard te geven ook nog het presteren onder druk en binnen soms niet ideale randvoorwaarden. Veel ruiters, die tehuis met veel plezier rijden hebben dan ook op wedstrijden moeite hun prestatie. Deze cursus richt zich op de voorbereiding van paard en ruiter om van een wedstrijddeelname zoveel mogelijk te maken. Thema's zijn: -de onderdelen van de proef, - wat "wil de jury zien", -hoe kan ik mij ook geestelijk zo goed voorbereiden, dat ik onaangename verrassingen zo goed mogelijk kan voorkomen. ,-hoe rij ik optimaal los, -hoe los ik problemen voor en in de proef op, -hoe kan ik nadat de dag erop zit de ervaringen gebruiken om verder te komen (evaluatie. Wat pikken wij in de dagelijkse training op. Verder worden mentale aspecten van het rijden van wedstrijden behandelt en een aantal handvaten en technieken aangereikt om te gaan met spanning, concentratieproblemen of faalangst...

  Bij voldoende aanmeldingen
  Data en informatie op aanvraag